Μαθήματα Γυμνασίου

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα μαθήματα:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
3) Μαθηματικά,
4) Φυσική,
5) Χημεία,
6) Βιολογία
7) Γεωγραφία,
8) Ιστορία,
9) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
10) Θρησκευτικά,
11) Αγγλικά,
12) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά).

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα:
1) Τεχνολογία ? Πληροφορική,
2) Μουσική ? Καλλιτεχνικά,
3) Φυσική Αγωγή,
4) Οικιακή Οικονομία,
5) Βιωματικές Δράσεις ? Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες ? Project
[Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.), Φύση και Άσκηση, Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης, Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)].
Τα διδασκόμενα σε κάθε τάξη του Γυμνασίου μαθήματα που προέρχονται από τις ανωτέρω δύο ομάδες καθορίζονται κάθε φορά από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της τάξης.

Διδακτικά αντικείμενα

1. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα ? κλάδους:
α) Γλωσσική Διδασκαλία και
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.

2. Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα ? κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

3. Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Πολιτισμός και Δραστηριότητες διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα ? κλάδους:
α) Μουσική και
β) Καλλιτεχνικά.

4. Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πληροφορική διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα ? κλάδους:
α) Τεχνολογία και
β) Πληροφορική.

5. Κάθε διδακτικό αντικείμενο ? κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδακτικά αντικείμενα ? κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226).

Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β’

1. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226).
2. Σε περίπτωση που μαθητής απορρίπτεται στις Βιωματικές Δράσεις? Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες ? Project της Ομάδας Β’, ο διδάσκων εκπαιδευτικός, μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, ορίζει το θέμα της ατομικής συνθετικής εργασίας, την οποία ο μαθητής υποβάλλει προς αξιολόγηση στις παραπεμπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

 

ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ Β΄ Γ’
 

 

 

Ελληνική Γλώσσα

και

Γραμματεία

 

Νεοελληνική Γλώσσα

και Γραμματεία 

Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4
 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 2 1 1
Γεωγραφία 2 2
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2 2 2
 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά 2 2 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 2 2
Τεχνολογία & Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 1 1 1
 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 2 2 2
Οικιακή Οικονομία Οικ. Οικονομία 2 1
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες – Project Τοπική Ιστορία 1 1 2
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35